آموزش ساخت مهربرجسته به روش نايلوپرينت:

دراين دوره ،آموزش ساخت كليشه با نايلوپرينت ، داده مي شود . با استفاده از اين روش مهربرجسته شما درعرض نيم ساعت وبا هزينه كم ( 7000 تومان کلیشه +15000تومان دسته مهرپرسی ) ساخته مي شود.

 

مهربرجسته

 

 

آموزش ساخت مهرهاي برجسته بهتراست حضورا تشكيل شود اما آموزش ازطريق جزوه و DVD هم امكان پذير مي باشد.

آموزش ساخت مهرهاي برجسته سه مرحله اي است :
1) آموزش طراحي درمهرهاي برجسته

2) آموزش چاپ فيلم به صورت نگاتيو وپوزتيو

3)آموزش عملی ساخت كليشه نر وكليشه ماده

هزينه آموزش : 50000تومان (پنجاه هزارتومان).

پيش نياز براي كساني كه مي خواهند آموزش مهرسازي ببينند:

1- داشتن سيستم كامپيوتر، پرينترليزري سياه وسفيد.

2- آشنايي مقدماتي با نرم افزارهاي طراحي كورل وفتووشاپ.

3-داشتن دستگاه ولوازم مهرسازي.

 

Setareh Design

5.0 35
Scroll to top