شماره زن اتوماتیک چینی

قیمت: 500,000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 500,000 ﷼
توصیف

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

 شش رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 50/000 تومان

هشت رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 70/000 تومان

ده رقم 80/000 تومان - سيزده رقم 100/000 تومان - پانزده رقم 120/000 تومان

Setareh Design

5.0 35
Scroll to top