مهربرجسته

موزش ساخت مهربرجسته به روش نايلوپرينت:
دراين دوره ،آموزش ساخت كليشه با نايلوپرينت ، داده مي شود . با استفاده از اين روش مهربرجسته شما درعرض نيم ساعت وبا هزينه كم ( 30/000 تومان کلیشه +50000تومان دسته مهرپرسی ) ساخته مي شود.

mohr barjesteh

لينك آموزش ويديويي به روش نايلوپرينت
http://www.aparat.com/v/10ogB

آموزش ساخت مهرهاي برجسته سه مرحله اي است :
1) آموزش طراحي درمهرهاي برجسته
2) آموزش چاپ فيلم به صورت نگاتيو وپوزتيو
3)آموزش عملی ساخت كليشه نر وكليشه ماده

هزينه آموزش : 50000تومان (پنجاه هزارتومان).

پيش نياز براي كساني كه مي خواهند آموزش مهرسازي ببينند:
1- داشتن سيستم كامپيوتر، پرينترليزري سياه وسفيد.
2- آشنايي مقدماتي با نرم افزارهاي طراحي كورل وفتووشاپ.
3-داشتن دستگاه ولوازم مهرسازي.

لينك آموزش ويديويي به روش فلزي
http://www.aparat.com/v/i2dIL